TERVEZŐI TŰZGÁTLÓ ÉPÍTÉSZET ADATBÁZIS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A felhasználó a regisztráció alkalmával tudomásul veszi, hogy az Adatbázis egészét és annak bármely részét kizárólag a felhasználó használhatja a saját jogszerű tevékenysége végzésére, a szükséges és indokolt mértékben.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy

  1. a) tilos az Adatbázis egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos az Adatbázis akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes az Adatbázis rendes felhasználására, vagy károsítja a Coolfire jogos érdekeit;
  2. b) tilos a Coolfire azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az Adatbázis akár jelentéktelen része felhasználásával;
  3. c) azt / azokat tilos oly módon használni, amely a Coolfire szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;
  4. d) tilos az Adatbázist a Coolfire versenytársai részére bármely módon hozzáférhetővé tenni.

Az Adatbázist jogszerűen kizárólag a felhasználó használhatja. Az Adatbázis használata szempontjából felhasználónak és nem harmadik személynek minősül a felhasználó munkáltatója, amennyiben a felhasználó valamely cég képviseletében regisztrált és a cég nevét a regisztráció alkalmával megadta.

A felhasználó a felhasználói nevét és belépési kódját együtt harmadik személynek nem engedheti át, és nem tehető hozzáférhetővé.

A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Coolfire, mint adatforrást harmadik személy előtt kizárólag a Coolfire előzetes írásbeli hozzájárulása alapján nevezheti meg.

A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Adatbázis részét képező adatok felhasználásáért kizárólagosan felel, e tekintetben a Coolfire-t semmiféle felelősség nem terheli.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A Coolfire teljes mértékben kizárja a felelősségét az Adatbázis jogszerűtlen, rendeltetésellenes, illetve szakszerűtlen felhasználásából eredő kárért. Amennyiben a felhasználó a felhasználásra vonatkozó bármely szabályt megszegi és emiatt a Coolfire-nek kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy miután a Coolfire ingyenesen bocsátja rendelkezésre az Adatbázist, az Adatbázisból származó adatok és információk felhasználásából közvetve vagy közvetlenül eredő felhasználatót ért kárért a Coolfire a felelősségét kizárja.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlésével egyidejűleg az Adatbázishoz való hozzáférése megszűnik és nem jogosult az Adatbázis használatára.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Adatbázisban feltüntetett  terméknév, márkanév, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonos védjegye, bejegyzett védjegye vagy kereskedelmi neve. Az Adatbázisban szereplő Coolfire és/vagy, harmadik személyek szellemi alkotásait felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az iparjogvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző/jogosult hozzájárulása szükséges.

A weboldal, és azon belül bármely rész – különösen a (szellemi) szerzői jogok által védett művek, grafikai, hang és infógrafikai elemek, például szövegek, fényképek, hangok, rajzok és logók – terjesztése, használata és felhasználása bárminemű kivétel nélkül tilos, kivéve, ha a Coolfire, vagy a szerző/jogosult kifejezett és írásbeli engedélyt adott a sokszorosításra, terjesztésre, módosításra és/vagy a nyilvánosságra hozatalra.

 

Budapest, 2024. május 13.